Cần tư vấn ? Gọi ngay: 0886.6789.70

Link tạo BM mới: business.facebook.com/overview

Link tạo ứng dụng: https://developers.facebook.com/async/registration/

Link đổi tên fb: https://accountscenter.facebook.com/profiles/UID/name

Thay UID bằng uid của nick fb cần đổi.

Link xóa thiết bị củ : https://www.facebook.com/settings?tab=security

Các bạn xóa nơi đăng nhập củ và danh sách đăng nhập hợp lệ

Link đổi pass fb: https://www.facebook.com/privacy/review/?review_id=573933453011661&source=unknown

Link kick agency: https://www.facebook.com/fbp/sign-up

Link chat support: https://business.facebook.com/business/help

Link đổi ngày tháng năm sinh:

https://m.facebook.com/profile/edit/infotab/section/forms/?section=basic-info&cb=1670855561&paipv=0&eav=AfZbSiqeiFWeqWkF3__Tswl5uWTWgI_PXj2zrHiHAi8QhqWLHewVrOUvI5pJYmb5C8c

Mở khoá tài khoản FAQ:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

Facebook cho doanh nghiệp: https://www.facebook.com/business

Đánh giá bài viết

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC OFF LINE TẠI TÂY NINH